مشتری، فروش، بازار، بوتیک، لباس، داروخانه، دارو، پول، سرمایه، هزینه، بازاریابی، کالا، خدمت، پرسنل، استخدام، فروش_تلفنی، فروش_حضوری، استراتژی_فروش، تخفیف - یه کار نو

مشتری، فروش، بازار، بوتیک، لباس، داروخانه، دارو، پول، سرمایه، هزینه، بازاریابی، کالا، خدمت، پرسنل، استخدام، فروش_تلفنی، فروش_حضوری، استراتژی_فروش، تخفیف