فروش_تلفنی، تلفنی، تماس، فروش، بازاریابی، MBA، DBA، فروشنده، بازار، مارکت، نوشیدنی، بستنی، شام، رستوران، درآمد، پول، سرمایه، کار - یه کار نو

فروش_تلفنی، تلفنی، تماس، فروش، بازاریابی، MBA، DBA، فروشنده، بازار، مارکت، نوشیدنی، بستنی، شام، رستوران، درآمد، پول، سرمایه، کار